Copyright & Disclaimer- privacy regelement

Copyright & Disclaimer-privacy regelement

By visiting and using the information at this web site you agree to the following:

Information on this site

· Is general information;

· Is subject to the usual uncertainties of advanced scientific and technical research;

· May not be accurate, current or complete;

· Is subject to change without notice;

· Should never be relied on as the basis for doing or failing to do something..

Links Are Not Endorsements

Links and frames connecting this site with other sites are for convenience only and do not mean that Praktijk van NU and Praktijk van U endorses or approves those other sites, their content or the people who run them.

Beware Security Risks and Computer Viruses

The world wide web exists across insecure, public networks and there is a risk that:

· Transmissions to or from this site may be intercepted and modified by third parties, Praktijk van Nu and Praktijk van U,excludes all liability arising directly or indirectly from using this site and any information or material available from it, or any information from any other exposures or use of the names Praktijk van NU and Praktijk van U through the world wide web.

· Files obtained from or through this site may contain computer viruses or other defects.

Copyright of this website rests with Praktijk van Nu and Praktijk van U

DISCLAIMER

You accept all risks and responsibility for losses, damages, costs and other consequences resulting directly or indirectly from using this site and any information or material available from it.

To the maximum permitted by law, Praktijk van Nu and Praktijk van U excludes all liability to any person, or public body or domain, arising directly or indirectly from using this site and any information or material available from it.

Privacy regelement

Doel

Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt om gegaan conform privacy wetgeven geldend vanaf 25 mei 2018

Toepassingsgebied

Elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Uitgangspunten

• Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

• Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen en alle daaraan verwante handelingen)

• Doeleinden zijn:

o gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, doorverwijzing, overdracht)

o andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Werkwijze

• Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens.

• Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

o de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

o verwerking is noodzakelijk voor de verlening van zorg aan de patiënt;

o verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

• Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

o verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

▪ voor zover dat met het oog op een goede behandeling van de patiënt noodzakelijk is.

▪ beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico

▪ dan wel ter controle van een verzekeringsovereenkomst.

• Medische gegevens worden alleen ten behoeve van de behandeling gebruikt en slechts na expliciete toestemming aan een de patiënt gedeeld met een aangewezen derde in het belang van de genezing van de patient.

Informatiebeveiligingsafspraken:

• Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

• Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een persoonlijk wachtwoord voor onze software leverancier en worden de computers in Windows beveiligd met een screensaver met een wachtwoord.

• De computers waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt:

• De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

• De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

• De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

• De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

• Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

• Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

• Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.